Nhamaybia24h - 01655.229.869

Tin tức

Danh mục hóa chất MERCK kiểm tra hóa lý trong nhà máy bia

Danh mục hóa chất MERCK kiểm tra hóa lý trong nhà máy bia (10-07-2015)

I. Hóa chất kiểm hóa lý 1 Izo octane 5 chai mã: 1.04718.2500- Merck 2 Bromocresol xanh 1 chai Mã: 1.08121.0025 - Merck 3 Methyl đỏ 1 chai Mã: 1.06076.0025 - Merck 4 Natri thiosunfat (loại ống chuẩn) 2 ống Mã: 1.09950.0001 - Merck 5 Na2CO3 0.05 mol/l (Loại ống chuẩn) 2 ống Mã: 1.09940.0001 - Merck 6 AgNO3 0,1N (Dd pha sẵn) 1 chai Mã: 1.09081.1000- Merck 7 HNO3 1N (Loại ống chuẩn) 2 ống Mã: 1.09966.0001- Merck 8 NaCl 0,1 N (Loại ống chuẩn) 2 ống Mã: 1.09945.0001-

Xem chi tiết

Danh mục hóa chất MERCK kiểm tra vi sinh trong nhà máy bia

Danh mục hóa chất MERCK kiểm tra vi sinh trong nhà máy bia (10-07-2015)

II. Hóa chất kiểm vi sinh Stt Tên hóa chất Số lượng Mã số đặt hàng 1 Bactident catalase 1 hộp Mã: 1.11351.0001 - Merck 2 "Môi trường EMB Agar (Eosin Methylene-Blue Lactose Sucrose Agar)" 1 hộp Mã: 1.01347.0500 - Merck 3 "Môi trường TSB (Trypic Soy Broth non Animal orgigin)" 1 hộp Mã: 1.00525.0500 - Merck 4 Sarbouraud 2% glucose agar 1 chai Mã: 1.07315.0500 - Merck 5 Nutrient Agar 1 chai Mã: 1.05450.0500 - Merck 6 Maximum recovery Diluent for microbiology 1 chai Mã: 1.12535.0500 - Merck 7

Xem chi tiết

Trang 1 / 1